Ve dnech 30. 11. a 7. 12. 2021 proběhlo ve SH HCB Karviná průběžné a plánované testování talentované mládeže Moravskoslezského kraje.

Necelá čtyřicítka hráčů a hráček krajských výběrových týmu, i při absenci dalších hráčů v karanténě, absolvovala pod pozorným dohledem trenérů Krajského házenkářského centra v MSK celou náročnou testovou baterii v časovém intervalu do 90 minut.

Dle hodnocení krajského trenéra, PaedDr. Rastislava Trtíka, jsou výsledky testování u kategorie výběrových krajských družstev starších žáků a žaček značně rozdílné, a to hned z několika pohledů. Jedním z nich je karanténa, přičemž výsledky zkreslila dodatečná nominace některých hráčů a hráček, kteří byli z karanténních opatření nominováni místo původních. Dalším důvodem jsem dispozice. V samotném výběru se, prozatím, najde vždy skupinka dobře disponovaných a perspektivních hráčů, které můžeme označit za talenty, a to hlavně z důvodu jejích genetických předpokladů. Už méně lze hovořit o výraznější stopě pravidelného a systémového přístupu, z pohledu zajištění odpovídajících tréninkových podmínek a odborného kompetentního vedení.

Vliv má také trénovanost – aktuální stav. Obecně platí, že u většiny hráčů a hráček, na základě výsledků testové baterie, chybí rozvinutí vytrvalostní výkonnosti. Otázka zní, proč tomu tak je? Osobně to přičítám, mimo jiné, i nízkým tréninkovým objemům, pohybujícím se v průměru mezi dvěma až třemi tréninky za týden. Což je, z mého pohledu, pro další rozvoj talentovaných jedinců i celých družstev nedostatečné, a tady chybí výrazně větší časový prostor pro rozvoj techniky a taktiky hráčů.

Samotné testování se skládá z pěti základních testů. Každý test má hodnotící škálu od 0 do 10 bodů. Hráči, kteří se dostali nad 25 bodovou hranici, z maximálního počtu 50 bodů, hodnocení částečně splnili a potvrdili oprávněnost nominace v krajském výběru. Pořád se ale bavíme jen o běžném průměru. Teprve atakováním 40 bodové hranice lze, z mého pohledu, mluvit o talentovaném jedinci.

Nezapomeňme však na skutečnost, že herní výkon u talentované mládeže tvoří více složek. Komentované tělesné předpoklady, které můžeme pravidelným tréninkem kultivovat, tvoří jen jednu stranu mince. Druhou stranou jsou herní dovednosti a jejich technická úroveň spolu s úrovní taktického myšlení. Tady lze přímo číst rukopis každého trenéra, který zanechá, v dobrém nebo ve zlém slova smyslu, svou nesmazatelnou stopu na každém hráči. I zde vidím obrovské rezervy v práci s mládežnickými trenéry.

Mezinárodní trend EHF jednoznačně podporuje pravidelné doškolování všech trenérů u všech licencí a ve všech kategoriích. To je cesta, po které jdeme i my v našem kraji. Proto už třetí rok nabízíme, kromě otevřených tréninkových jednotek výběrových krajských družstev chlapců a děvčat, také pravidelné doškolovací kurzy na doplnění potřebných kreditů.

Součásti dlouhodobé Strategie MS KHS je, kromě diagnosticko – kontrolních testů, také metodická práce v oblasti DMVT (další metodické vzdělávání trenérů), pořádání mezinárodních akcí v rovině konfrontační a vzdělávací (V4 Cup turnaj), semináře pro trenéry a spolupráce na úrovni vědecko-výzkumné kooperace odborných kateder vysokých škol. Důležitá je i spolupráce v oblasti zajištění odpovídajících podmínek evropských norem péče o talentovanou mládež. Tady jsme se nechali inspirovat, v rámci domácích podmínek, vzorem maďarské Národní házenkářské akademie NEKA.

Vizi Regionální házenkářské akademie MSK najdete zde.

Jedná se o propojení dosavadních úspěšných dílčích kroků v jednotný cílený postup všestranného rozvoje většiny hráčů v našem regionu,. A to ve spolupráci MSKSH, ČSH, MSK, KSLP, SGO a většiny ZŠ a SŠ i s odborným zaměřením, které jsou již dlouhodobě zapojeny do některých z projektů ČSH.

Hlavním cílem tohoto projektu je myšlenka zdravého životního stylu talentované mládeže v našem kraji, a to zcela totožně s evropskými normami standardní péče o talentovanou mládež.

K tomu jsou připojeny myšlenky a projekty typu:
· Stabilizace a rozšíření členské základny ČSH,
· partnerství škola/klub,
· získání dominance pro miniházenou na 1. stupni ZŠ, včetně Školní ligy v miniházené,
· všestranného rozvoje talentované mládeže (finanční podpora) v oblasti jak sportovních, tak také studijních výsledků,
· úprava rozvrhu hodin v dopoledních hodinách ve prospěch všeobecné a speciální tělesné přípravy,
· možnost získání prostředků pro doučování a individuální studijní plány,
· kvalifikovaná práce s talenty již od 11 -ti let – pedagogický odborný dohled odborníků i z dalších sportovních disciplín,
· zachování klubové autenticity a příslušnosti v období studia ke svému mateřskému oddílu,
· kultivace studijních předpokladů pro pozdější civilní zaměstnání a společenské uplatnění.

Ve shrnutí můžeme konstatovat, že v tomto roce dominovaly v našem kraji velmi efektivně a úspěšně sportovně metodické a vzdělávací akce typu MITAH a SPEK, čehož důkazem je i vítězství v turnaji prosincové konfrontace výběrových družstev čtyř krajů v Maloměřicích.

V úterý 14. prosince se utkala ve SH Maloměřice výběrová družstva krajů Prahy, Olomouce, Jižní Moravy a Moravskoslezského kraje starších žáků, kde naše družstvo jednoznačně zvítězilo.

Starší žáci pod vedením Jardy Petřeka a Petra Mazura působili výrazně sehranějším dojmem. Kromě řady jiných faktorů je, určitě jeden z nejvýznamnějších, také předcházející příprava a účast na mezinárodním turnaji V4 Cup v Polance nad Odrou.

Celková koncepce krajského trenéra a krajského manažera v našem kraji počítá i v dalších letech s mezinárodní konfrontaci, například Česko-Slovensko-Polské ligy, ale také s aktivní účasti talentovaných hráčů při organizování pravidelných Minisoustředění talentované mládeže (MITAH), a Specializovaných kempů (SPEK).

Tady jsou zapojování bývalí i současní hráči, většinou reprezentanti, jako Vašek Franc, Dominik Solák, Jan Užek, Martin Galia a další.

Právě jednou ze závěrečných akcí typu SPEK byla i teď, v závěru roku, 27.12. ve SH Karviná a 28.12. ve SH Kopřivnice, pod vedením Martina Galii na téma: Speciální individuální brankářský trénink a zdokonalování základních brankařských dovedností.

Závěrem bychom vám chtěli poděkovat, za vaši účast na uvedených akcích či přípravě regionální akademie, za vaši angažovanost a podporu v realizovaných i připravovaných projektech, ve kterých i v budoucnu chceme pokračovat. Práce s dětmi a mládeží má svá specifika právě proto, že ještě máme možnost něco vznikajícího formovat. Musíme podporovat odbornou kvalitu i přes jisté překážky, které přicházejí a tuto činnost nám neusnadňují. Věříme ve vytrvalost a trpělivost všech, kteří se snaží o rozvoj kvalitní házené na všech úrovních.

Dovolte nám, abychom vám všem, kteří se zajímáte o házenou v našem kraji, popřáli svým, ale i jménem předsedy MS KSH a jménem exekutivy MS KSH, příjemné prožití posledních dnů roku a taky dobrý a zdravý nový rok.

S přáním PF 2022, PaedDr. Rastislav Trtík, Petra Zeleňaková, Pavel Bochnia a členové exekutivy MS KSH

Tvorba webových stránek: Webklient